Beste partijen Jeroen van den Akker
Analyses en partijen Flits

Flits - Krajenbrink 2-0
Krajenbrink - Flits 1-1
Flits - Krajenbrink 1-1